Je bent hier:

Pesticiden

Glyfosaat: actie van EU gewenst!

Reacties (0)

Het zijn spannende tijden in pesticideland. Op 7 en 8 maart staat de glyfosaatkwestie (weer) op de agenda van het Standing Committee van de Europese Commissie. Vraag is of de huidige erkenning van glyfosaat al dan niet verlengd wordt.

Tijd om ons verhaal te brengen bij Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem. Je leest onze brief, opgesteld met andere bezorgde organisaties, hieronder. We zijn alvast benieuwd naar haar reactie.

Of klik hier om de brief te downloaden

Bol.com standvastig

Ondertusen blijft webwinkel Bol.com haar beslissing trouw. Zij namen herbiciden op basis van glyfosaat vorig jaar uit hun aanbod. Nu, bij de start van de lente, neemt ze het niet terug op.

(C) Foto: Nicole Breuer

Wie gebruikt in het geheim pesticiden?

Reacties (0)

Greenpeace Nederland heeft – op z’n minst – een verrassend rapport uitgebracht. De milieuorganisatie wist namelijk de hand te leggen op vertrouwelijke verkoopcijfers van pesticiden in Nederland. En wat blijkt? De verkoop ligt veel hoger dan aangenomen. Deze vaststelling bevestigt de jarenlange flou artistique (vaagheid) die rond cijfers van pesticidenverkoop en –gebruikt hangt.

En hoe zit het in België? Een duidelijke vraag voor Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen. Velt kijkt alleszins uit naar haar antwoord. Op 1 maart zitten Velt en Greenpeace België samen rond de tafel om te bespreken hoe we gezamenlijk de Belgische situatie boven water kunnen krijgen.

2020 pesticidenvrij

Tegen 2020 wil Velt alvast alle pesticiden uit de winkelrekken, zodat particulieren ze niet meer kunnen kopen. Daarom zetelen we sinds november 2015 in de adviesraad van de Federale Overheid om het Nationale Actieplan Pesticiden op te volgen. Gelukkig moeten we niet alleen aan de kar trekken. In België werken we samen met o.a. Greenpeace, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, in Nederland leggen we contacten met Greenpeace Nederland. En om de Europese wetgeving te beïnvloeden, zijn we lid van het Pesticides Action Network.


Steun ons in de strijd tegen pesticiden

Ook jij kunt samen met ons een belangrijke stap zetten in het gezonder maken van onze leefomgeving. Door deze boodschap te verspreiden of door ons financieel te steunen. 

Geef een gift aan Velt of word lid.

Geef een gift

Alvast bedankt voor je steun!

(C) Foto: Nicole Breuer

‘Ruim helft toegelaten bestrijdingsmiddelen risicovol voor mens en milieu’

Reacties (1)

Ruim de helft van alle toegelaten bestrijdingsmiddelen in Nederland heeft een verhoogd risico voor mens, water- en bodemleven, nuttige organismen en/of drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit een recent rapport van CLM in opdracht van Stichting Natuur & Milieu. 'Dit onderzoek bevestigt de urgentie om in te zetten op een voedselproductie zonder pesticiden', stelt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.

Tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen of pesticiden? Het is gezonder. Zolang we mét en niet tegen de natuur werken, zijn pesticiden geen noodzakelijk kwaad. Maar er is er nog een lange weg te gaan. Dat blijkt ook uit het onderzoek van CLM. Van de in 2015 238 toegelaten bestrijdingsmiddelen in Nederland kregen er 108 groen (laag of beperkt risico) en 130 oranje of rood (verhoogd risico) als beoordeling.

Risico's voor onze gezondheid en het milieu?

Meer en meer wordt duidelijk welke impact pesticiden hebben. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) maakte eerder een grondige studie over het hormoonverstorende effect van gewasbeschermingsmiddelen. EFSA hield 41 actieve stoffen onder de loep, waarvan 15 hormoonverstorend bleken te werken. En om een idee te geven: volgens studies zijn hormoonverstoorders mede de oorzaak van een lager IQ, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en zelfs 5 procent van de autismegevallen.

Maar niet alleen voor de mens, ook voor het milieu zijn bestrijdingsmiddelen risicovol. Deze situeren zich op verschillende vlakken: grondwater (uitspoeling / drinkwatervoorziening), bodem (persistentie en bodemleven), oppervlaktewater (persistentie en waterleven / drinkwatervoorziening) en allerlei dieren (insecten, bijen, hommels, vlinders, vogels,...).

2020 pesticidenvrij

Tegen 2020 wil Velt alvast alle pesticiden uit de winkelrekken, zodat particulieren ze niet meer kunnen kopen. Daarom zetelen we sinds november 2015 in de adviesraad van de Federale Overheid om het Nationale Actieplan Pesticiden op te volgen. Gelukkig moeten we niet alleen aan de kar trekken. In België werken we samen met o.a. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, in Nederland leggen we contacten met Greenpeace. En om de Europese wetgeving te beïnvloeden, zijn we lid van het Pesticides Action Network.


Steun ons in de strijd tegen pesticiden

Ook jij kunt samen met ons een belangrijke stap zetten in het gezonder maken van onze leefomgeving. Door deze boodschap te verspreiden of door ons financieel te steunen. Wil je onze campagne '2020 pesticidenvrij' steunen? Dat kan door een gift te doen:

  • Voor België: rekening BE 510 010 990 550 62 met mededeling '2020 pesticidenvrij'
  • Voor Nederland: rekening NL19 INGB 0000 1585 64 t.n.v. Velt Nederland in Berchem met mededeling '2020 pesticidenvrij'

Alvast bedankt voor je steun!


(C) Foto: Wikimedia (PI77)

4 redenen om pesticiden te bannen

Reacties (0)

Tuinieren zonder pesticiden is gezonder. Zolang we mét en niet tegen de natuur werken, zijn pesticiden geen noodzakelijk kwaad. Maar anno 2016 is er nog een lange weg te gaan. Daarom lanceert Velt een campagne die het gebruik van pesticiden tegen 2020 moet bannen. Waarom?

1. Impact op je gezondheid

Meer en meer wordt duidelijk welke impact pesticiden hebben op de gezondheid. In Frankrijk is de ziekte van Parkinson erkend als beroepsziekte bij landbouwers die minstens 10 jaar aan pesticiden zijn blootgesteld. Eveneens in Frankrijk liep een boer hersenschade op nadat hij dampen van een onkruidverdelger had ingeademd. Na jaren juridische strijd is in 2015 de producent Monsanto schuldig bevonden.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) maakte een grondige studie over het hormoonverstorende effect van gewasbeschermingsmiddelen. EFSA hield 41 actieve stoffen onder de loep. Daarvan bleken 15 stoffen effectief hormoonverstorend te werken. Om een idee te geven: volgens studies zijn hormoonverstoorders mede de oorzaak van een lager IQ, van obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en zelfs 5 procent van de autismegevallen. Professor Grandjean van de Harvard Universiteit adviseert dan ook aan zwangere vrouwen en kinderen om hormoonverstorende stoffen te vermijden, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk biologisch te eten.

2. Waar komen ze terecht?

Het probleem met pesticiden? Je weet waar je ze spuit, maar je weet niet waar ze overal terechtkomen. Ze spoelen mee met regenwater, en belanden in oppervlaktewater en drinkwater.

Een voorbeeld: neonicotinoïden is een verzamelnaam van enkele pesticiden tegen insectenvraat. Vermoedelijk zijn deze stoffen een bedreiging voor de bijen. Daardoor zijn ze sinds 1 december 2013 in Europa verboden voor particuliere gebruikers en streng gereglementeerd voor professionele gebruikers, zoals landbouwers. In 2014 voerde de VMM voor het eerst metingen uit op 92 plaatsen in Vlaamse waterlopen. De drie neonicotinoïden werden op respectievelijk 90, 44 en 26 procent van de meetplaatsen gevonden. Maar niet alleen dat. Er zijn geen Vlaamse of Europese normen, maar een Nederlandse studie vermeldt wel veiligheidsdrempels. Twee van deze stoffen overschrijden deze drempels. De VMM vermoedt dus dat ze ons ecosysteem verstoren.

3. Wetenschappelijke controverse en gebrekkige wetgeving

De erkenning van glyfosaat, de actieve stof in onder andere RoundUp, is gebaseerd op proeven uit 1978. Op 6 november 2015 verscheen een opmerkelijk wetenschappelijk artikel dat stelt dat glyfosaat 300 keer schadelijker is dan wat blijkt uit de proeven van 1978. Ondertitel bij dit artikel: wetenschappelijke fraude.

In Europa gebeurt de beoordeling van pesticiden op basis van de actieve stof. Zo rees er onlangs verwarring: het Europese voedselagentschap European Food Safety Authority (EFSA) beweerde dat glyfosaat waarschijnlijk niet kankerverwekkend is, terwijl het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) het tegendeel vaststelde. EFSA bekeek alleen glyfosaat; IARC onderzocht glyfosaat in combinatie met de andere stoffen in kant-en-klaarmengsels, waaronder een stof die plantencellen openmaakt zodat glyfosaat gemakkelijker kan binnendringen.

De beoordeling per stof gaat ook voorbij aan het feit dat er tijdens de teelt meer dan één product gespoten wordt. In maart 2015 verscheen een rapport van het EFSA waaruit bleek dat op 27,3 procent van de onderzochte groenten, fruit en granen in de EU, twee of meer residu’s van pesticiden gevonden werden. De versterkende effecten van deze mengeling worden niet in rekening gebracht. Met andere woorden: wetenschappers spreken elkaar weleens tegen, en de wetgeving brengt geen verheldering.

4. Nonchalante gebruikers

Lees jij alle kleine lettertjes? Volgens een enquête van de Universiteit Gent bij 900 Vlamingen leest 15 procent van de particuliere gebruikers het etiket van pesticiden niet. 45 procent vindt het niet duidelijk. En 30 procent giet resten en spoelwater gewoon in de gootsteen. De pesticidensector mag zich dan wel indekken met waarschuwingen op het etiket, het effect daarvan is klein.Wat is de stand van zaken in België en Nederland?

Sinds januari 2015 is de Vlaamse wetgeving alvast verstrengd. Openbare besturen mogen geen pesticiden meer gebruiken, tenzij met toestemming van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Ook voor sportvelden of parkeerplaatsen gelden strenge regels. Als deze terreinen worden gebruikt door kinderen, zieken of ouderen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. De nieuwe wetgeving is een grote stap voorwaarts, maar zolang pesticiden vrij verkrijgbaar zijn kunnen particulieren blijven spuiten en ook in de land- en tuinbouw blijven pesticiden dagelijkse kost.

Nederlandse wetgeving

Ook in Nederland is er een stap voorwaarts gezet. Hier keurden de parlementsleden van de Tweede Kamer begin december 2015 het ‘gewasbeschermingsbeleid’ goed. Dat betekent dat overheid, bedrijven en particulieren vanaf 1 maart 2016 geen pesticiden meer mogen gebruiken op verhardingen. Ook zogenoemde 'laagrisicomiddelen' zoals Ultima en Cito zijn vanaf dan niet meer toegelaten. Bovendien mogen vanaf 1 november 2017 geen pesticiden meer worden gebruikt in openbare groenzones. Voor particulieren komt er alleen een gebruiksbeperking die wordt vastgelegd in een convenant, de zogenaamde Green Deal. Voor sportvelden en recreatieterreinen komt er een apart beleid, maar ook hier valt af te wachten hoe dit ingevuld zal worden. Mogelijk blijven een aantal laagrisicomiddelen toegelaten.Samen tegen pesticiden

Tegen 2020 wil Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, alle pesticiden uit de winkelrekken, zodat particulieren ze niet meer kunnen kopen. Daarom zetelen we sinds november 2015 in de adviesraad van de Federale Overheid om het Nationale Actieplan Pesticiden op te volgen. Gelukkig moeten we niet alleen aan de kar trekken. In België werken we samen met o.a. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, in Nederland leggen we contacten met Greenpeace. En om de Europese wetgeving te beïnvloeden, zijn we lid van het Pesticides Action Network.

Ook jij kunt samen met ons een belangrijke stap vooruit zetten in het gezonder maken van onze leefomgeving. Door deze boodschap te verspreiden, of door ons financieel te steunen om er een campagne met impact van te maken. Wil je onze campagne steunen? Dat kan door een gift te doen:

Geef een gift

 


(C) Tekst: Katrien Janssens, foto's: Public Health Image Library en Swa De Heel.

 

Deel dit artikel met je vrienden via Facebook, Twitter of mail!

Europese Commissie houdt verdere erkenning glyfosaat in beraad

Reacties (2)

De Europese Commissie heeft nog geen beslissing genomen over de erkenning van glyfosaat na 30 juni 2016. Dat betekent dat het voorlopig onduidelijk blijft of tuincentra na die datum onkruidverdelgers als RoundUp mogen blijven verkopen. Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, volgt de zaak op de voet. “Dit is geen goede zaak voor de volksgezondheid en het milieu.”

Afgelopen donderdag en vrijdag vond de bijeenkomst van het Standing Committee van de Europese Commissie plaats. Het al dan niet verlengen van de erkenning van glyfosaat stond op de agenda, maar een beslissing werd niet genomen. Wel werden, op basis van het advies van het Europees Voedselagentschap EFSA, gewijzigde en nieuwe toxicologische referentiewaarden voorgesteld. Die worden nu verder onderzocht.

In afwachting van een definitieve beslissing werd vorige maand de erkenning van glyfosaat al verlengd tot 30 juni 2016. Maar wat nadien? “Dat is de grote vraag”, stelt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. “Het is opmerkelijk dat Europa de steeds luidere roep om glyfosaat te verbieden blijft negeren. Onlangs nog benadrukten 96 wetenschappers het gevaar van glyfosaat in een brief gericht aan de Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid. En PAN Europe (Pesticides Action Netwerk) overhandigde ruim 135.733 handtekeningen voor de start van het Standing Committee aan de Europese Commissie.”

Wel of niet kankerverwekkend?

Uiteraard luidt de vraag: is glyfosaat nu kankerverwekkend of niet? “Het Europees Voedselagentschap EFSA beweert dat het ‘waarschijnlijk niet kankerverwekkend’ is, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) zegt net het tegengestelde. Maar het EFSA bekijkt in haar onderzoek glyfosaat enkel als een chemische stof op zich. Het IARC echter onderzocht glyfosaat in combinatie met andere stoffen in kant-en-klare mengsels, zoals onkruidverdelgers, en stelt wel degelijk vast dat het ‘potentieel kankerverwekkend is.”

De beoordeling van kant-en-klare mengsels  – zoals het IARC rapporteerde – sluit het meest aan bij de realiteit. Een product in de winkel is immers bijna altijd een mengsel van één of meerdere actieve stoffen, zoals glyfosaat, aangevuld met hulpmiddelen, bijvoorbeeld om de actieve stof gemakkelijk te laten binnendringen in de plantencellen.

‘2020 Pesticidenvrij’

Ondertussen gaat Velt verder de strijd aan tegen het gebruik en de verkoop van pesticiden. “Met onze campagne ‘2020 Pesticidenvrij’ willen we een belangrijke stap zetten in het gezonder maken van onze leefomgeving en de biodiversiteit in de natuur bewaren. Onze doelstelling is om tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken te hebben.” Wie deze campagne wil steunen, kan daarvoor een gift doen via onze website.

 

Nederlandse Tweede Kamer doet pesticiden in de ban

Reacties (0)

Goed nieuws uit Nederland. De Tweede Kamer (in België de ‘Kamer van Volksvertegenwoordigers’) keurde er het nieuwe ‘gewasbeschermingsbeleid’ goed. Dat betekent dat zowel de overheid, bedrijven als particulieren vanaf 1 maart 2016 geen pesticiden meer mogen gebruiken op verhardingen. Ook zogenoemde 'laagrisico-middelen' zoals Ultima en Cito zijn vanaf die datum niet meer toegelaten.

Geen pesticiden op openbaar groen

Bovendien mogen ook in openbaar groen vanaf 1 november 2017 geen pesticiden meer worden gebruikt. Voor particulieren komt er op dat onderdeel alleen een gebruiksbeperking. Daarvoor wordt gewerkt aan een soort convenant, de zogenaamde Green Deal.

Toch betekent dit niet dat de strijd tegen pesticiden gewonnen is. Want vreemd genoeg betekent deze regelgeving niet meteen een verbod op de verkoop van pesticiden. Voor gebruik door particulieren in hun tuinen komt voorlopig immers geen verbod. Daar geldt enkel 'een gebruiksbeperking'. Ook voor sportvelden, recreatieterreinen en o.a. invasieve exoten komt apart beleid.

Het valt af te wachten hoe dit ingevuld zal worden. Mogelijks blijven een aantal middelen toch nog toegelaten, de zogenoemde ‘laagrisico-middelen’.

En wat met glyfosaat?

Een pertinente vraag momenteel is bijvoorbeeld of producten op basis van glyfosaat, de actieve stof in allerlei veel gebruikte herbiciden, daaronder zullen vallen of niet. Op Europees vlak moet op 10 december de Europese Commissie beslissen over het al dan niet verder toelaten van glyfosaat. Daar ziet het er naar uit dat die producten toch op de markt zullen mogen blijven.

Ondanks bijvoorbeeld de recente brief van 96 wetenschappers aan de Commissie om het gevaar van glyfosaat te benadrukken. Zij benadrukken nog maar eens dat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ catalogiseert. Maar de Europese voedselveiligheid autoriteit EFSA veegde de IARC-bevindingen van tafel en oordeelde dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

2020 Pesticidenvrij

Het gevaar is dus groot dat glyfosaat ondanks alles gewoon verder wordt toegelaten. Dat is dan weer slecht nieuws en reden te meer voor Velt om werk te blijven maken van haar komende campagne ‘2020 Pesticidenvrij’. Wie die campagne wil steunen, kan dat met een gift via onze website.

(C) Foto: Nicole Breuer

RoundUp veilig? Velt plaatst noodzakelijke kanttekeningen

Reacties (0)

Gisteren (12 november 2015) stelde de Europese Voedselautoriteit EFSA dat het weinig waarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend is. Aansluitend verkondigde professor Tytgat van de KULeuven in de media dat het voor particuliere gebruikers geen kwaad kan om sporadisch RoundUp, een herbicide met glyfosaat als actieve stof, te gebruiken. Velt keurt die laatste uitspraak ten stelligste af.  Ook het FAVV, de Belgische voedselautoriteit, heeft voor Velt werk op de plank.

Foei professor Tytgat!

Professor Tytgat adviseerde gisteren via de media (Radio 1, De Standaard) om “RoundUp niet systematisch te gebruiken in grootschalige toepassingen bv. door gemeenten of landbouwers. Sporadisch gebruik door de particulier kan geen kwaad.” Hierbij gaat hij echter voorbij aan een recente enquête van de UGent over particulier gebruik van pesticiden. Deze enquête toont aan dat 15 procent van de gebruikers het etiket niet leest, 45 procent van de ondervraagden het etiket niet duidelijk vindt en dat 30 procent het spoelwater gewoon in de gootsteen weggiet. Los van het feit of dit leidt tot kankerverwekkende effecten bij de mens, is zulke boodschap nefast voor ons leefmilieu (enquête UGent)

RoundUp is meer dan glyfosaat alleen

De Europese Voedselautoriteit EFSA publiceerde gisteren haar risico-analyse over glyfosaat met als oordeel “onwaarschijnlijk dat het leidt tot beschadiging van het DNA of tot kankerverwekkende effecten bij de mens”. In tegenstelling tot het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek  (IARC) dat glyfosaat dit voorjaar als “potentieel kankerverwekkend” bestempeld. 

EFSA geeft aan dat dit verschil grotendeels verklaard wordt door het feit dat zij enkel de stof glyfosaat bekeken heeft. De analyse van het IARC omvat ook onderzoeken van glyfosaat mét de gebruikelijke toevoegsels in kant-en-klare producten. Hieruit besluit het EFSA nu dat het waarschijnlijk is dat deze toevoegsels leiden tot een verhoogde kans op DNA-schade door glyfosaat. EFSA geeft de aanbeveling om de toxiciteit van elke product verder te onderzoeken. Dat is een taak van elke EU-lidstaat, want elke lidstaat is verantwoordelijk voor de erkenning van kant-en-klare producten in haar land. Voor België is dit een taak van het FAVV. Werk op de plank dus. En relevant, want glyfosaat is in de handel te verkrijgen in combinatie met toevoegsels.

Alternatieven? Ze bestaan!

Het gebruik van RoundUp is niet nodig. Er bestaan heel wat milieuvriendelijke alternatieven, zoals die in ons Onkruidboek en op de website van Zonderisgezonder beschreven staan. Het kan dus gemakkelijk zonder RoundUp.

(C) Afbeelding: VMM

Geen pesticiden met glyfosaat!

AVEVE doet het weer: schaamteloze promotie voor Roundup en Weedol

Reacties (8)

Ondanks de recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie die glyfosaathoudende producten als ‘potentieel kankerverwekkend’ beoordeelt, blijft AVEVE onkruidbestrijders als Roundup en Weedol doodgewoon promoten. Deze week ‘verwent’ het haar klanten met tot 50% korting op beide producten. Dat AVEVE deze producten aanprijst als ‘Tiptop voor tuin en terras’ vindt Velt ongepast, want ze zijn niet onschuldig en er zijn ecologisch verantwoorde alternatieven.

Gevaarlijk voor mens én milieu

De totale onkruidbestrijder KB Weedol Ultra wordt door de Belgische overheid als milieugevaarlijk beschouwd. Bovendien is het bij wet verboden om KB Weedol Ultra te gebruiken op oppervlakten die op minder dan tien meter van oppervlaktewater (zoals beken, sloten en vijvers) of riolen liggen. En liggen de meeste opritten niet kort bij de straat, langs de afwatering?

  
Velt vindt het onbegrijpelijk dat AVEVE deze onkruidbestrijders aanprijst bij haar klanten, zeker na de recente onthullingen van de Wereldgezondheidsorganisatie over de mogelijke gevaren In Frankrijk worden er intussen vanuit de politiek stappen gezet om de vrije verkoop van glyfosaathoudende producten aan banden te leggen. In ons land daarentegen blijven winkelketens nog verder vrolijk promotie maken.

Alternatieven? Ze bestaan!

Het gebruik van deze schadelijke onkruidbestrijders is helemaal niet nodig. Er bestaan heel wat milieuvriendelijke alternatieven, zoals die in ons Onkruidboek en op de website van Zonder is gezonder beschreven staan. Velt roept haar leden dan ook op om AVEVE en andere winkelketens die deze schadelijke onkruidbestrijders aanbieden erop attent te maken dat het ook zonder kan.

Daag je plaatselijke doe-het-zelfzaak uit

De kennis van medewerkers in doe-het-zelfzaken over glyfosaathoudende producten (zoals Roundup en Zapper) en hun ecologische alternatieven blijkt erg beperkt te zijn. Velt en Greenpeace dagen daarom iedereen uit om in de plaatselijke doe-het-zelfzaak of supermarkt naar ecologische alternatieven voor glyfosaathoudende pesticiden te vragen. Want zonder is gezonder.


Luxemburgse supermarktketen bant Roundup

Ondertussen raakt bekend dat de Luxemburgse supermarktketen Cactus Roundup vanaf 2016 uit haar rekken haalt. 'De beslissing om STOP te zeggen tegen Roundup is een belangrijke en logische stap voor Cactus.' Het bedrijf zal inzetten op alternatieve producten en technieken die het milieu en de gezondheid respecteren. Velt is tevreden met deze beslissing, des te meer omdat Cactus zelf het initiatief neemt en zo het voorbeeld geeft aan andere retailers.

AVEVE doet het weer: schaamteloze promotie voor Roundup en Weedol

Frankrijk verbiedt Roundup. Wat nu in België?

Reacties (0)

In Frankrijk heeft minister van Leefmilieu Ségolène Royal aangekondigd actie te nemen tegen de vrije verkoop in tuincentra van Roundup, een van de meest gebruikte onkruidbestrijders. Via wettelijke weg en een duidelijke vraag aan de tuincentra tracht ze dit te realiseren.

Roundup bevat glyfosaat als actief bestanddeel. In maart 2015 werd glyfosaat door het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek bestempeld als 'mogelijk kankerverwekkend' bij de mens. Voor Velt is dit een duidelijke aanwijzing om alle producten (Roundup, Zapper, Weedol, Panic Garden, Ridal Garden, ...) met glyfosaat voor de particulier onverwijld uit de handel te halen. Momenteel is er nog geen sprake van een echt verbod op de verkoop van glyfosaathoudende producten. Vooral vanuit landbouwhoek is er heel wat tegenkanting.

In België zijn glyfosaathoudende producten nog steeds vrij beschikbaar in supermarkten en tuincentra. Velt dringt er op aan dat deze producten zo snel mogelijk effectief verboden worden voor verkoop aan particulieren, temeer daar het voor openbare besturen en op publiek toegankelijke plaatsen in Vlaanderen sinds 1 januari van dit jaar al verboden is chemische onkruidbestrijders te gebruiken. Mits een juiste aanleg van oprit, terras of paden voorkom je onkruid. En via mechanische (wieden, schoffelen, ...) en thermische (branden, ...) manieren hou je het in toom.


Bekijk de VRT-reportage "Roundup voorlopig niet verboden in België"

Velt kritisch voor AVEVE: ‘Stop de promotie van gevaarlijke pesticiden’

Reacties (0)

Na doe-het-zelfzaak Hubo maakt ook AVEVE schaamteloos promotie voor gevaarlijke en krachtige onkruidbestrijders. ‘Onaanvaardbaar’, reageert Velt. ‘We vragen de onmiddellijke stopzetting van deze actie. Zeker na de recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie die glyfosaat als ‘potentieel kankerverwekkend’ beoordeelt.’

Je kan haast niet naast de promotie van AVEVE voor KB Weedol Super kijken. Op haar website en in haar folder prijst de keten van tuincentra de ‘totale onkruidbestrijder met zeer lange nawerking’ aan en biedt het een korting bij aankoop van twee stuks. ‘Onbegrijpelijk dat AVEVE haar klanten aanspoort om zulke producten te kopen’, vindt Velt. ‘Het bevat o.a. glyfosaat dat recent in een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie als ‘potentieel kankerverwekkend’ werd beoordeeld.’

AVEVE: stop met promotie voor gevaarlijke pesticiden

Gevaarlijk voor mens én milieu

KB Weedol Super bevat twee actieve stoffen – glyfosaat (250 g/l) en diflufenican (40 g/l) – en wordt door de Belgische overheid als ‘milieugevaarlijk’ bestempeld. Bovendien is het verboden om dit product te gebruiken op oppervlakten die op minder dan 10 meter liggen van oppervlaktewaters (zoals beken, sloten en vijvers) of riolen. En liggen de meeste opritten niet dicht bij de straat, langs de afwatering? Tegelijkertijd geldt sinds 1 januari 2015 het verbod in Vlaanderen – ook voor particulieren – om herbiciden te gebruiken op hun stoep.

‘Sla een voorraad in!’

AVEVE stelt: ‘Verlaat ons assortiment: op = op. Promotie vanaf 29 april t.e.m. 9 mei of zolang de voorraad strekt.’ De consument aansporen tot hamsteren met vergif is een bedenkelijke commerciële strategie. Tuincentra mogen dit product nog aanbieden aan particulieren tot 31 oktober 2015. Daarna is het gedaan: de officiële erkenning voor KB Weedol Super wordt niet meer verlengd.

Ze zouden hun klanten en het leefmilieu een dienst bewijzen door deze producten meteen uit de rekken te nemen, in plaats van er nog rap munt uit te slaan. Van AVEVE hadden we meer burgerzin verwacht! De vrolijke radiospotjes over tuin-dier-pakplezier krijgen zo wel een erg wrange bijsmaak.

Brede coalitie eist verbod op gebruik van glyfosaathoudende producten

Net vandaag overhandigden verschillende organisaties, waaronder Velt, een brief aan minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, en aan minister van Landbouw, Willy Borsus, voor een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende producten buiten de landbouw en om het gebruik in de landbouw te evalueren. Ook kreeg de retail een brief met de duidelijke vraag om stappen te ondernemen om het gebruik van glyfosaat door particulieren te ontmoedigen.

Klik hier om de brief te lezen

Velt kritisch voor AVEVE: ‘Stop de promotie van gevaarlijke pesticiden’

Sponsors

https://www.natuurtuinen-deburggraeve.be/natuurtuinen-ecologische-tuinaannemer

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

  • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
  • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
  • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid